Радость сменяется горечью, а боль на облегчение... / Joy turns to bitterness, and pain turns to relief... / Gёzimi kthehet nё hidhёrim dhe dhimbja kthehet nё lehtёsim...

Радость сменяется горечью, а боль на облегчение... / Joy turns to bitterness, and pain turns to relief... / Gёzimi kthehet nё hidhёrim dhe dhimbja kthehet nё lehtёsim...

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и к Которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. Мы свидетельствуем, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад — раб Аллаха и Посланник Его. А затем:

Если сегодня ты улыбаешься — помни, придет день, когда ты будешь горевать и печаль охватит грудь.

Таково правило этого мира, которое установил наш Господь. Все что возвышается, затем падает.

Но зачем?

Сказал наш Господь (свят Он и велик): «Мы чередуем дни (счастье и несчастье) для людей».

Почему же о Господи?

Почему нельзя всегда быть в радости и в достатке, не зная боли и горечи?

В чем же мудрость?

«Чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал среди вас павших мучеников, ведь Аллах не любит беззаконников». 3:141.

Вера и чистота души проявляется в тяготах и чередовании счастья и несчастья. Подобно железу, которое раскаляется и очищается от примесей, становится крепче и сияет.

Да поможет нам Аллах пройти эту жизнь достойно. Аминь!

**********************************

Praise be to Allah, whom we praise and to Whom we cry for help and forgiveness. We seek protection from Allah from the evil of our souls and evil deeds. Whomever Allah guides on the right path, no one can mislead him. And whoever He leaves behind, no one will guide him on a straight path. We testify that there is no one worthy of worship except Allah Alone, and We testify that Muhammad is the servant of Allah and His Messenger. And then:

If you smile today, remember, the day will come when you will grieve and sadness will cover your chest.

This is the rule of this world that our Lord has established. Everything that rises, then falls.

But why ?

Our Lord has said (He is holy and great): "We alternate days (happiness and unhappiness) for people."

Why, oh my God?

Why can't you always be happy and prosperous without knowing pain and bitterness?

What is the wisdom?

"So that Allah may know those who believe and choose the fallen martyrs among you, for Allah does not love the wrongdoers."
3:141.

Faith and purity of soul are manifested in hardships and alternation of happiness and unhappiness. Like iron, which is heated and cleansed of impurities, becomes stronger and shines.

May Allah help us to pass this life with dignity. Amen to that!

**********************************

Falënderimi i qoftë Allahut, të cilin e lavdërojmë dhe Të Cilit i qajmë për ndihmë dhe falje. Ne kërkojmë mbrojtje Nga Allahu nga e keqja e shpirtrave tanë dhe veprat e këqija. Kushdo Që allahu udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta mashtrojë atë. Dhe kushdo që ai lë pas, askush nuk do ta drejtojë atë në një rrugë të drejtë. Dëshmojmë se nuk ka njeri të denjë për adhurim përveç Allahut Të Vetëm, dhe dëshmojmë se Muhamedi është shërbëtor i Allahut dhe I Të Dërguarit të tij. Dhe pastaj:

Nëse buzëqeshni sot, mbani mend, do të vijë dita kur do të pikëlloheni dhe trishtimi do të mbulojë gjoksin tuaj.

Ky është rregulli i kësaj bote që Zoti ynë ka vendosur. Çdo gjë që ngrihet, pastaj bie.

Por pse ?

Zoti ynë ka thënë (Ai është i shenjtë dhe i madh): "ne alternojmë ditë (lumturi dhe pakënaqësi) për njerëzit."

Pse, O Zot?

Pse nuk mund të jesh gjithmonë në gëzim dhe prosperitet pa ditur dhimbje dhe hidhërim?

Cila është mençuria?

"Që Allahu t'i njohë besimtarët dhe të zgjedhë dëshmorët e rënë mes jush, Sepse Allahu nuk i do keqbërësit."
3:141.

Besimi dhe pastërtia e shpirtit manifestohen në vështirësi dhe alternim të lumturisë dhe pakënaqësisë. Ashtu si hekuri, i cili nxehet dhe pastrohet nga papastërtitë, bëhet më i fortë dhe shkëlqen.

Allahu na ndihmoftë që këtë jetë ta kalojmë me dinjitet. Amen për këtë!